Lượt xem: 2512

Danh mục hóa chất thí nghiệm

Mã sản phẩm : 1608992744

Danh mục hóa chất thí nghiệm

Liên hệ
Số lượng:

    TT TÊN HOÁ CHẤT LOẠI CÔNG THỨC     1 Acetol PA (AR) CH3-CO-CH3   2 Acetonitril PA (AR) C2H3N   3 Acetic acid glacial PA (AR) CH3COOH   4 Ascorbic acid PA (AR) C6H8O6   5 Benzoic acid PA (AR) C6H5COOH   6 Boric acid PA (AR) H3BO3   7 Hydrobromic acid PA (AR) HBr   8 Hydrochloric acid PA (AR) HCl   9 Sulfurous acid PA (AR) H2SO3   10 Citric acid PA (AR) C6H8O7   11 Hydrofluoric acid PA (AR) HF   12 Formic acid PA (AR) HCOOH   13 Lactic acid PA (AR) C3H6O3   14 Nitric acid PA (AR) HNO3   15 Oleic acid PA (AR) C17H33COOH   16 Oxalic acid PA (AR) H2C2O4   17 Perchloric acid PA (AR) HClO4   18 Phosphoric acid PA (AR) H3PO4   19 Salysilic acid PA (AR) C7H6O3   20 Sulfosalicylic acid PA (AR) C7H6O6S2H2O   21 Sulfuric acid PA (AR)  H2SO4    22 Sunfanilic acid       23 Adipic       24 Benzen sunfonic acid       25 Tungtric acid       26 Amino acetic acid       27 Ta me x (Butraline) PA (AR)     28 Sulfamic acid PA (AR) HO.SO2NH2   29 Succinic acid PA (AR) C4H6O4   30   C6H7NO3S PA (AR) C6H7NO3S   31  Stearic acid PA (AR) C17H35COOH   32  Tannic acid PA (AR) C76H52O46   33  Tartaric acid PA (AR) C4H6O6   34 Triamonium citrate   C6H17N3O7   35 Trichloroacetic acid PA (AR) CCl3COOH   36 2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric) PA (AR) C6H3N3O7   37 DL- aspatic acid       38  Pyrogalic acid PA (AR) C6H603   39 Ammonium  acetate PA (AR) NH4CH3COO   40 Acetaldehyde PA (AR) CH3CHO   41 Asbetos       42 Aspirin       43 Agridienin orange       44 Ammonium chromat PA (AR) (NH4)2CrO4   45 Ammonium carbonate PA (AR) (NH4)2CO3   46 Ammonium Chloride PA (AR) NH4Cl   47 Ammonium citrate tribasic PA (AR) (NH4)3C6H5O7   48 Ammonium Fluoride PA (AR) NH4F   49     NH4PO6   50 Ammonium hydroxide PA (AR) NH4OH +NH3   51 Ammonium Molybdate PA (AR) (NH4)6Mo7O24.4H2O   52 Ammonium Nitrate PA (AR) NH4NO3   53 Ammonium Oxalate PA (AR) (NH4)2C2O4   54 Ammonium Persulfate    PA (AR) (NH4)2S2O8   55 Ammonium phosphate tribasic PA (AR) (NH4)3PO4.3H2O   56 Amonium monosphatmonobasic PA (AR) (NH4)H2PO4   57 Ammonium ferric sulfate PA (AR) NH4Fe(SO4)2   58 Ammonium phosphatdibasic PA (AR) (NH4)2HPO4   59 Ammonium sulfate PA (AR) (NH4)2SO4   60 Ammonium sulfuacianide PA (AR) NH4SCN   61 Ammonium sulfuacianide PA (AR) NH4SCN   62 Ammonium nikel sulfate PA (AR) NiSO4(NH4)SO4   63 Ammonium metavanadate PA (AR) NH4VO3   64 Aurintri cacbonsare       65 Antimony oxide PA (AR) Sb2O3   66 Antimony trichloride PA (AR) SbCL3   67 Silver nitrate(0.1kg) PA (AR) AgNO3   68 Silver nitrate (pha lo·ng 5%)   AgNO3   69 Silver sulfate PA (AR) Ag2SO4   70 Barium hydroxide PA (AR) Ba(OH)2   71 Barium Carbonate PA (AR) BaCO3   72 Barium Chloride PA (AR) BaCl2   73 Barium nitrate PA (AR) Ba(NO3)2   74 Barium sulfate PA (AR) BaSO4   75 Barium chromate PA (AR) BaCrO4   76 Bengen PA (AR) C6H6   77 Benzin       78 Benzanldehyde PA (AR) C6H5CHO   79 Benzylalcohol PA (AR) C6H5CH2OH   80  Benziline       81 Bron oxide   B2O2   82 Bismuth nitrate PA (AR) Bi(NO3)3   83 Bismuth oxide PA (AR) Bi2O3   84 Bromine( dung dịch) PA (AR) Br2   85 Bromoform PA (AR) CHBr3   86 Butyl ancol       87 Butten       88 Butadion(1.4) PA (AR) C4H6O2   89 Butanol PA (AR) C4H9OH   90 Butanonel (methyl ethyl ketone) PA (AR) C4H8O   91 Butyric  Acid PA (AR) CH3CH2CH2COOH   92 Butyl acetate PA (AR) C4H10CH3COO   93 Cadmium sulfate PA (AR) C4H10CH3COO   94 Cadmium chloride PA (AR) CdCl2   95 Cadmium nitrate PA (AR) Cd(NO3)2   96 Cadmium acetate PA (AR) Cd(CH3COO)2   97 Cadmium sulfate   CdSO4   98 Calcium acetate PA (AR) Ca(CH3COO)2   99 Calcium Chloride PA (AR) CaCl2   100 Calcium Chloride( dung dÞch)   CaCl2   101 Calcium carbote PA (AR) CaCO3   102 Calcium hydroxyt PA (AR) Ca(OH)2   103 Đất đèn   CaC2   104 Calcium nitrat PA (AR) Ca(NO3)2   105 Calcium oxyt PA (AR) CaO   106 Calcium hydrophosphat PA (AR) Ca(H2PO4)   107 Calcium Glycero phosphate       108 Calcium Florua PA (AR) CaF2   109 Calcium sulfate PA (AR) CaSO4   110 Carbon disunlfide PA (AR) CS2   111 Carbon tetrachloride PA (AR) CCl4   112 Casein PA (AR)     113 Natri hydrotactarate   NaHC4H4O6   114 Natri thyoglycolate   CH2(SH)2COONa   115 Lead bột   Pb   116 Lead II acetate basic PA (AR) Pb(CH3COO)2 Pb(OH)2   117 Lead II acetate trung tÝnh PA (AR) Pb(CH3COO)2   117 Lead Nitrate PA (AR) Pb(NO3)2   118 Lead oxide yellow PA (AR) PbO   119 Lead oxide III   PbO3   120 Lead oxide red PA (AR) Pb3O4   121 Lead chloride PA (AR) PbCl2   122 Chromic trioxide PA (AR) CrO3   123 Chromium(III)oxide PA (AR) Cr2O3   124 Chromium(III) chroride PA (AR) CrCl3.6H2O   125 Crom nitrate PA (AR) Cr(NO3)3   126 Chromium sulfate PA (AR) Cr2(SO4)3   127 Cobalt       128 Cobalt chloride PA (AR) CoCl2.5H2O   129 Cobalt nitrate PA (AR) Co(NO3)2   130 Cobalt sulfate PA (AR) CoSO4   131 Cobalt oixide   CO3O4   132 Cyclohexane PA (AR) C6H12   133 Cyclohexanone PA (AR) C6H10O   134 Cyclohexanol PA (AR) C6H12O   135 Dau set PA (AR)     136 Dextrin (hå tinh bét) PA (AR) C6H10O5   137 Tinh bét tan Starch PA (AR)     138 1,4 Dioxane PA (AR) C4H8O2   139 Diethanol amine PA (AR) C4H11NO2   140 Di izopropylamine PA (AR) (CH3)2CHCHCH(CH3)2   141 Di methyl lamin benzendehyd       142 Cupric (phoi)   Cu   143 Cupric powder PA (AR) Cu   144 Cupric acetate PA (AR) Cu(CH3COO)2   145 Cupric cacborte PA (AR) CuCO3   146 Cupric oxide PA (AR) CuO   147 Cupric sulfate anhydrous PA (AR) CuSO4   148 Cupric sulfate PA (AR) CuSO45H2O   149 Cupric I chloride PA (AR) CuCl   150 Cupric IIchoride PA (AR) CuCl2   151 Cupric nitrate PA (AR) Cu(NO3)2   152 Dibuty phtalate PA (AR) C6H4(COOC4H9)2   153 Dimethylfocmamide PA (AR)     154 Diphotphopentooxyt PA (AR) P2O5   155 Diethylen glycol PA (AR) C4H10O3   156 E.D.T.A PA (AR) C10H14N2Na2O8.2H2O   157 EDTA (Acid) PA (AR)     158 Ether ethylic PA (AR) (C2H5)2O   159 Etherpentrol    30*60 PA (AR)     160 Etherpentrol   60*90 PA (AR)     161 Ethyl axetat PA (AR) C2H5CH3COO   162 Ethyl glycol   C4H10O2   163 Ethanol PA (AR) C2H5OH   164 Ethanol 95% PA (AR) C2H5OH   165 Ethylene glycol PA (AR) C2H6O2   166 Ethylen diamin PA (AR) H2NCH2CH2NH2   167 Ethanol amin PA (AR) HOCH2CH2NH2   168 Formandehyde  PA (AR) HCHO   169 Fucfural PA (AR)     170 Gelatin PA (AR)     171 Glucose PA (AR) C6H12O6   172 Vaselin       173 Xylene   C8H10   174 Glycerin PA (AR) C3H8O3   175 Hecxan methylentetramin PA (AR) C6H12N4   176 Hydrazin hydrate PA (AR) N2H4H2O   177 Hydrogen peoxide PA (AR) H2O2   178 Hydroquinone PA (AR) C6H4(OH)2   179 Iodine PA (AR) I2   180 Iso amyl alcohol PA (AR) (CH3)2CHCH2 CH2OH   181 Isopropyl alcohol PA (AR) CH3CHOHCH3   182 Isoamyl acetate PA (AR) CH3COOCH2CH2-CH(CH3)2   183 Zirconium kim lo¹i PA (AR)     184 Zinc acetate PA (AR) Zn(CH3COO)2   185 Zinc powder PA (AR) Zn   186     ZnI2   187 Zinc chloride PA (AR) ZnCl2   188 Zinc granular PA (AR) Zn   189 Zinc nitrate PA (AR) Zn(NO3)2   190 Zinc oxyde PA (AR) ZnO   191 Zinc Sulfate PA (AR) ZnSO4   192 Potassium PA (AR) K   193 Potassium aluminum sulfate PA (AR) KAl(SO4)2   194 Potassium dichromate PA (AR) K2Cr2O7   195 Potassium hydrogen carbonate PA (AR) KHCO3   196 Potassium bromate PA (AR) KBrO3   197 Potassium bromate CP KBrO3   198 Potassium carbonate PA (AR) K2CO3   199 Potassium chlorate PA (AR) KClO3   200 Potassium chloride PA (AR) KCl   201 Potassium chromate PA (AR) K2CrO4   202 Potassium dihydromate PA (AR) KH2PO4   203 Potassium ferrocyanide PA (AR) K4Fe(CN)6   204 Potassium fluoride PA (AR) KF   205 Potassium ferricyanide PA (AR) K3Fe(CN)6   206 Potassium hydrogenphosphat PA (AR) K2HPO4   207 Potassium hydroxide PA (AR) KOH   208 Potassium iodate PA (AR) KIO3   209 Potassium iodide PA (AR) KI   210 Potassium sodium tartratetetrahydrate PA (AR) C4H4O6KNa   211 Potassium sodium cacbonate   KNaCO3   212 Potassium nitrate PA (AR) KNO3   213 Potassium sulfate   K2SO4   214 Potassium nitrite PA (AR) KNO2   215 Potassium oxalate PA (AR) K2C2O4   216     K2Cr2O3   217 Potassium permanganate PA (AR) KMnO4   218 Potassium peroxydisulfate PA (AR) K2S2O8   219 Potassium pyrophosphate PA (AR) K2S2O7   220 Potassium sulfocyanate PA (AR) KSCN   221 Potassium hydrogen sulfate PA (AR) KHSO4   222 Kali Silicon Florua PA (AR) K2SiF6   223 Kali phtalic   C8H5O4K   224 Kali thiocianate       225 Kloranhydrate       226 L- asparagine       227 Agar       228 Sulphur PA (AR) S   229 Lactose PA (AR) C12H22O11   330 Pepsin       331 Silicon tungtric       332 Lantan chloride PA (AR) LaCl3   333 Lithium hydroxide PA (AR) LiOH   334 Lithium sulfate PA (AR) Li2SO4   335 Lithium chloride PA (AR) LiCl   336 Lithium carbonate PA (AR) Li2CO3   337 Lithum nitrate   LiNO3   338 Magie sîi PA (AR) Mg   339 Ma giª bét PA (AR) Mg   340 Magnesium acetate PA (AR) Mg(CH3COO)2   341 Magnesium oxide PA (AR) MgO   342 Magnesium chloride hexahydrat PA (AR) MgCl2.6H2O   343 Magnesium carbonate basic PA (AR) (MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O   345 Magnesium nitrate PA (AR) Mg(NO3)2   346 Magnesium sulphate PA (AR) MgSO4.7H2O   347 Magnesium Hydroxide   Mg(OH)2   348 Magnesium oxalate       349 Manganese dioxyt PA (AR) MnO2   350 Manganese chloride PA (AR) MnCl2   351 Manganese sulphate PA (AR) MnSO4   352 Manganese nitrate PA (AR) Mn(NO3)2   353 Manganes acetate       354 Manganese oxalate       355 Manitol       356 Melthanol(TQ) PA (AR) CH3OH   357 Dichloromethane PA (AR) CH2Cl2   358 Amonium iron (II)sulfate hexanhydrate (Muèi Morh) PA (AR) FeSO4(NH4)2SO4   359 N.Hexane PA (AR) C6H14   360 Cloroform   CHCl3   361 N-N Dimethylaniline PA (AR) C8H11N   362 N,N-Dichthylformamide PA (AR) C3H7NO   363 Naphthalene PA (AR) C10H8   364 Novocain       365 Camfora       366 Sodium Metal PA (AR) Na   367 Sodium acetate anhydrous PA (AR) NaCH3COO   368 Sodium benzoate PA (AR) NaC6H5COO   369 Sodium hydrogen carbonate PA (AR) NaHCO3   370 Sodium hydrotactrat   NaHC4H4O6   371 Sodium hydrogen sulfate PA (AR) NaHSO4   372 Sodium dichromate PA (AR) Na2Cr2O7   373 Sodium bisulfite PA (AR) NaHSO3   374 Sodium tungstate PA (AR) Na2WO4.H2O   375 Sodium bromide PA (AR) NaBr   376 Sodium bromate PA (AR) NaBrO3   377 Sodium metaborate PA (AR) NaBO2   378 Spdium chromate PA (AR) Na2CrO4   379 Sodium carbonate anhydrous PA (AR) Na2CO3   380 Sodium carbonate crystal PA (AR) Na2CO3.H2O   381 Sodium chloride PA (AR) NaCl   382 Sodium citrate PA (AR) C6H5Na3O7   384 Sodium chlorate PA (AR) NaClO3   385 Natri dihydro ph«tphat PA (AR) Na2HPO4   386 Sodium floride PA (AR) NaF   387 Sodium formate PA (AR) NaHCOO   388 Sodium hypophosphite PA (AR) NaH2PO2.H2O   389 Sodium hydroxide PA (AR) NaOH   390 Sodium hypochloride PA (AR) NaOCl   391 Sodium dihydrogen phosphat monohydrate PA (AR) NaH2PO4   392 Sodium Iodide PA (AR) NaI   393 Sodium molybdate PA (AR) Na2MoO4   394 Sodium  nitrate PA (AR) NaNO3   395 Sodium nitrite PA (AR) NaNO2   396 Sodium oxalate PA (AR) Na2C2O4   397 Sodium peroxide 98% PA (AR) Na2O2   398 Sodium peroxide 92% PA (AR) Na2O2   399 Sodium phosphate PA (AR) Na3PO4   340 Natri pyrophosphate PA (AR) Na4P2O7   341 Sodium salicylate PA (AR) NaC7H5O3   342 Sodium selenite PA (AR) Na2SeO3   343 Sodium silicate PA (AR) Na2SiO3   344 Natri silicfluciate PA (AR) Na2SiF6   345 Sodium sulfite anhydrous PA (AR) Na2SO3   346 Sdium sulfosalicylate PA (AR) NaC7H5O6S.2H2O   347 Sodium sulfide PA (AR) Na2S   348 Sodium thiocyanate PA (AR) NaSCN   349 Sodium sulfate anhydrous PA (AR) Na2SO4   350 Sodium stannate PA (AR) Na2SnO3   351 Sodium tetrabarate PA (AR) Na2B4O710H2O   352 Sodium thiosulfate PA (AR) Na2S2O3   353 Nitro frusid   NaFe(CN)5NO   354 Natri tetrafilin       355

    Tags:

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật