Views: 2913

O-Phenyl Phenol (OPP)

Product code : 1642151287

Ortho-Phenylphenol (OPP) là một hóa chất hữu cơ rắn màu trắng, xốp, kết tinh (giống cát). OPP có các tính chất diệt sinh, biến nó thành hữu ích đối với các ứng dụng bảo quản khác nhau.

liên hệ
Quantity:

  Ortho-Phenylphenol (OPP) là một hóa chất hữu cơ rắn màu trắng, xốp, kết tinh (giống cát). OPP có các tính chất diệt sinh, biến nó thành hữu ích đối với các ứng dụng bảo quản khác nhau. 

  Công thức: C12H10O

  Mật độ: 1,29 g/cm³

  Khối lượng phân tử: 170,21 g/mol

  Điểm sôi: 286 °C

  Phân loại: Hợp chất hữu cơ

  Ứng Dụng:

   Trong Chuỗi Cung Ứng Da: Do có các tính chất bảo quản, OPP được sử dụng làm một chất bổ sung để bảo vệ da qua các giai đoạn sản xuất khác nhau, từ da sống đến thành phẩm 

  Dệt may: OPP có thể được sử dụng trong sản xuất vật liệu dệt may như một chất mang thuốc nhuộm, nhất là đối với vải tổng hợp

   

Related Products

Kẽm Borate

Liên hệ

D.E.R 331 DOW

Liên hệ

Melamine

Liên hệ

Rocima 623

Liên hệ

Bột màu Red 3

Liên hệ

Grace Syloid C803

Liên hệ

Sylysia 350

Liên hệ

Runtai Ruanta C12

Liên hệ

Titan Kronos 2360

Liên hệ

Agnano

Liên hệ

Dianal Br 116

Liên hệ

Silver Nano

Liên hệ

SPCRYL MOFG

Liên hệ

G

Liên hệ

R104

Liên hệ